Faglig senter for papirløse

LO-kongressen vedtok å opprette et faglig senter for papirløse og jobbe for arbeidstillatelse til mennesker som oppholder seg uten oppholdstillatelse i Norge.

EtiopierePresses
Foto: Linn Cathrin Olsen, NTB Scanpix

Erfaringer fra norsk fagbevegelse og den svenske fagbevegelsen sitt ”Fackligt center för papperslösa”, viser at papirløse blir grovt utnyttet på det svarte arbeidsmarkedet. Papirløse er mennesker som har søkt asyl og fått avslag, men av ulike årsaker ikke kan returnere til hjemlandet sitt. Det kan også være arbeidsinnvandrere som har vært her lengre enn de har lov til.

Mange har vært her i lang tid. Dette er mennesker som ikke har arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller andre norske papirer. De er her, men de er ikke registrert her. De er usynlige. Dette gjør de også lette å utnytte, de har ikke mange valgmuligheter og må ofte ta til takke med arbeidsvilkår langt under de som er avtalte mellom partene i arbeidslivet.

Et faglig senter for papirløse skal ikke bistå i asylprosesser eller gi helsehjelp, det skal gi faglige råd til en sårbar gruppe arbeidstakere. Dette vil gi papirløse som blir utnyttet på arbeidsplassen et sted å gå for støtte og råd. Men kan­skje enda viktigere vil et slikt senter kunne gi et tydelig signal til kyniske arb­eidsgivere om at det å bryte arbeidsmiljøloven får konsekvenser, også når ofrene er papirløse.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har anerkjent at arbeidsmiljøloven også gjelder for papirløse arbeidstakere, og at retten til å organisere seg også gjelder papirløse. Det kreves at det skilles mellom arbeidsmiljølov og utlendingslov, og mellom innvandrerstatus og status som arbeidstaker. Papirløse står helt uten forsvar og beskyttelse på arbeidsplassen og er der­med blant de mest sårbare i norsk arbeidsliv. Men det handler ikke bare om det, det handler om å forsvare de rettighetene vi har kjempet frem. Gjennom å fjerne alternativet med å ansette en papirløs uten rettigheter, verner vi om tarifflønn, arbeidstidsbestemmelser og arbeids­forhold.

Noen eksempler på hva som skjer her i Norge

 • Rapporter om papirløse som jobber for 20 kroner timen
 • Rapporter om alvorlige brudd på arbeidsbestemmelser som altfor lang arbeidstid, ikke ferie, ikke penger ved sykdom
 • Også eksempler på papirløse som får sparken på dagen og heller ikke får lønn de har til gode.
 • Menneskehandel – tvunget til arbeid.
  Kilde: FO

De papirløse trenger inntekt til livsopphold. Derfor er det ikke et spørsmål om de kommer til å arbeide, det er et spørsmål om hvilke forhold vi skal aksep­tere at de jobber under. Det sentrale poenget er ikke hvorfor de er her, de er her og vi må bestemme hvordan vi skal forholde oss til det.

Det at det finnes en papirløs underklasse, helt uten rettigheter gjør det mulig for arbeidsgivere å velge sosial dumping. LO har derfor nå tatt ansvar for å få opprettet et faglig senter for papirløse.

Relevante Lenker:

FO: FO vil ha et norsk faglig senter for papirløse
Fontene: Kjemper for papirløse-senter
Norsk Folkehjelp: Arbeidsmiljøloven gjelder for alle

Manifestet for et annet Europa er lansert

Hovebilde til nettsak (2)

Denne helgen er representanter fra fagorganisasjoner og sosiale bevegelser fra hele Europa samlet i Aten under paraplyen Alter Summit (Alternativt toppmøte). Plattform for et annet Europa som protester mot den dramatiske arbeidsløshets- og nedskjæringspolitikken – er nå lansert og vi i NSF er tilstedet.

Se videoen fra lanseringa av manifestet her.  

Representanter fra ca. 150 organisasjoner er tilstedet og står bak plattformen. Store fagforeninger som tyske Verdi og IG Metal, franske CTG og den europeiske transportføderasjonen står bak. Euro LO (ETUC) er også en støttespiller bak initiativet. Nå er det viktig at også vi i nord deltar i de europeiske nettverkene som kjemper for et annet Europa.

Bli med på veien mot et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa.

Les mer her: http://www.norgessosialeforum.no/

MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA

VÅRE FELLES PRIORITERINGER FOR ET DEMOKRATISK, SOSIALT, ØKOLOGISK OG FEMINISTISK EUROPA

AVVIS NEDSKJÆRINGSPOLITIKKEN – VI KREVER REELT DEMOKRATI!

857476_315420761894476_1334980938_o

Europa står i dag på kanten av stupet – og skuer ned i avgrunnen. Den dramatiske innstrammingspolitikken driver Europas folk inn i fattigdom, undergraver demokratiet og ødelegger velferdsstaten. Økende forskjeller truer den sosiale samhørigheten. De økologiske krisetegnene forsterkes, mens de hardest rammede landene opplever akutte humanitære kriser. Kvinner og unge er de som rammes hardest. Det europeiske oligarkiet tar i bruk stadig mer autoritære metoder for å støtte opp om et mislykket nyliberalistisk system – til tross for omfattende protester og motstand. Så vel demokratiet som freden er truet. Diskriminering basert på nasjonalitet, religion, rase, kjønn eller seksuell legning er i vekst, og krisen forsterkes dag for dag. Selve EUs eksistens er nå truet, samtidig som den nåværende politikken bidrar til å splitte folkene i Europa. Vårt prioriterte mål er å bygge et Europa basert på likhet, solidaritet og reelt demokrati. EUs institusjoner og de europeiske regjeringer tjener i dag finansmarkedenes interesser – uten respekt for folkesuvereniteten – og må derfor bringes under demokratisk kontroll.

Fellesskapets interesser må råde, og de økologiske og sosiale behov må komme først. Våre krav om et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa må baseres på disse prinsippene, i solidaritet med folkelige krefter verden over.

Les videre

Nytt Europa nå!

Demonstrasjon og møter mot kuttpolitikk, for et demokratisk og økologisk Europa med faglige og sosiale rettigheter! 7. – 9. juni, 2013 i Aten

Etter European Social Forum i Malmø bestemte ca. 20 fagforeninger og sosiale bevegelser seg for å danne «Joint Social Conference» (JSC) i forståelse med Euro-LO. Målet var å samle fagforeninger og sosiale bevegelser hver vår når EU-kommisjonen legger fram sine økonomiske og politiske vurderinger, og legge fram sitt syn på utviklinga i Europa og være med på å sette den politiske dagsorden. Konferansene skulle ha et bredt politisk fundament og favne så mange masseorganisasjoner som mulig.

Les videre

Motstanden i Europa samles: Alter summit i Athen 7-9 juni

7.-9. juni samles tusener av representanter fra fagorganisasjoner og sosiale bevegelser fra hele Europa seg i Aten under paraplyen Alter Summit (Alternativt toppmøte). Der vil de lansere en plattform for et annet Europa, samt protestere mot den dramatiske arbeidsløshets- og nedskjæringspolitikken som særlig rammer land etter land i EU. Den økonomiske krisa og krisepolitikken har allerede i flere land skapt massearbeidsløshet og fattigdom som vi må tilbake til mellomkrigstidas depresjon for å finne maken til. Det er denne destruktive utviklingen som ligger til grunn for dette nye initiativet.

Skriver Asabjørn Wahl, For velferdsstaten, i dagens utganve av Klassekampen.

Les videre

Kamerater, Raymond

I helga gikk Trondheimskonferansen av stabelen, etter Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen sitt innlegg kokte salen av frustrasjon og engasjement. Av de 44 som hadde ordet i løpet av debatten var Beck Jørgensens sitt innlegg ett av de som fikk høyest jubel fra salen.

20130129-085216.jpg

– Takk for en god innledning,
jeg føler at det er en gruppe du har glemt nemlig alle de ungdommene som ikke får lærlingplass. Det er så mange ungdommer som har fått både to år og mer på skole, og de får ikke lærlingplass.
Og dette er snakk om arbeidskraft som vi trenger. Helsefagarbeidere som vi trenger.
Jeg kommer fra fagforbundet, og jeg er hjelpepleier.
Jeg har i 5 år en 16, 9 % stilling, og den øker ikke!
Ja, dere sier at dere gjør noe med det, men jeg har ikke sett noen forandring på min arbeidsplass, min faste arbeidsplass.

Jeg er nå nestleder i fagforbundet ungdom og har et frikjøp der, jeg er utrolig heldig.
Jeg vil at ungdommer som er i samme situasjon som meg får muligheten til å ha 100 % fast stilling i sin jobb som de er utdanna som , og der hvor vi vet at vi trenger arbeidskraft.

For 2,5 år siden jobbet jeg på et sykehjem i et vikariat. Jeg hadde som sagt 16,9 prosent stilling. Og det kunne jeg jo ikke leve av. Jeg hadde ikke råd til husleia mi engang.
Jeg hadde et vikariat og vi fikk beskjed om at vi måtte spare penger.
Det som skjer er at jeg blir satt på en nattevakt alene med 16 demente pasienter. Jeg satt og gråt i en time da jeg var ferdig på jobb. Det var en vakt som jeg så på som et mareritt og jeg kunne ikke hjelpe alle slik som jeg ville.

Jeg har jobba i cirka 3,5 år i ufrivillig deltid, og den her(tar opp telefonen) er mitt værste mareritt. Jeg vet aldri når jeg skal på jobb, og telefonen kan ringe 5 på 10 på kvelden. Og jeg får spørsmålet om jeg kan komme på en nattevakt. Selvfølgelig sier jeg ja, jeg trenger jo pengene.

Det er vanskelig og aldri kunne planlegge sin egen hverdag, og mange av medlemmene i fagforbundet har det slik.

Vi må gjøre noe med det. Dere må gjøre noe med det.

På min faste arbeidsplass var det rundt 60 % som jobba ufrivillig deltid nå i dag er det nesten 80%. Det er ikke greit!

Og dette er snakk om våre besteforeldre på sykehjem som har bygd landet vårt og må kanskje sitte i to timer med våt bleie. Sånn kan vi ikke ha det.
Mine besteforeldre er verdt mye mer enn alle pengene i Hele verden.

Christina Beck Jørgensen
Styremedlem i Norges sosiale forum og
Nestleder – Fagforbundet Ungdom

Les mer her i Arbeideravisa

Nei til salg av Oslo

Krister Sørbø (foto)

Fagbevegelsen går sammen mot salg av kommunale tjenester i Oslo. Her ved Randi Færevik (f.v.), Roger Dehlin, og Silje Naustvik.

Idag protesterer vi mot budsjettkutt, konkurranseutsetting og privatisering som byrådet bestående av Høyre, Venstre og KrF med støtte fra Frp foreslår i budsjettet for Oslo i 2013. Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet og andre berørte fagforeninger tar ut sine medlemmer i politisk streik.

Markering er onsdag 5. des kl. 1430 mot byrådets budsjettforslag for Oslo 2013
Møt fram i borggården i Oslo Rådhus. Parolene i markeringa er; Forsvar barnehage og skole – nei til kutt, Gode tjenester for alle – ingen privatisering, Faste ansettelser på heltid – nei til sosial dumping.

Plattformen:

Nei til salg av Oslo

Byrådet, bestående av Høyre, Venstre og KrF med støtte fra Frp, fortsetter med budsjettkutt, konkurranseutsetting og privatisering av Oslo.

Forsvar barnehage og skole – nei til kutt

Barna våre er framtida. Kutt på skole- og barnehagebudsjettene gir dårligere kvalitet og sikkerhet for barn, foreldre, fagforeninger og samfunnet. Trangere budsjetter gir dårligere bemanning, færre barnehagestyrere og færre vikarer. Det utredes også å selge barnehager, og stadig mer av våre barns oppvekst overlates til kommersielle selskaper.

 • Byrådet i Oslo har sagt opp grunnbemanningsavtalen i barnehagen, og redusert antall barnehagestyrere. Nå utredes salg av barnehager og de ønsker privat drift av skolebygg.
 • Vi vil bevare grunnbemanningsavtalen, ha en styrer per barnehage, ansette flere lærlinger, bruke vikarer ved sykefravær og stoppe privatiseringa.

Gode tjenester for alle – ingen privatisering

80 % av foreldrene ønsker kommunale barnehageplasser til sine barn. Barnevern, rusomsorg og tjenester til utviklingshemmede blir privatisert og kommersialisert. Sykehjem skal ikke drives av kommunen eller ideelle organisasjoner, men konkurranseutsettes. Dette gir dårligere kvalitet på tjenestene. Private skal ikke tjene penger på tjenester som bør være offentlige oppgaver, og som skal gjelde alle. Flere private selskap er registrert i skatteparadis.

 • Byrådet vil selge stadig mer av byen vår, samt drive skoler, sykehjem og barnehager som offentlig- privat samarbeid (OPS)
 • Vi vil ha tjenester i offentlig regi eller drevet av ideelle organisasjoner

Sats på trikk og T-bane
Flere og flere bruker kollektivtrafikk i Oslo. Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet, og byrådets organisering med et titalls kollektivselskaper i Oslo-området er lite effektiv og beslutningsdyktig.

 • Byrådet vil vurdere å sette hele eller deler av den skinnegående kollektivtrafikken i Oslo ut på anbud.
 • Vi vil satse på kollektivtrafikken for å bygge et bedre buss-, trikk- og t-banetilbud. Kollektivtrafikken skal bringe folk og ikke profitt – glem konkurranseutsetting!

Faste ansettelser på heltid – nei til sosial dumping
Konkurranseutsetting og privatisering gir økt bruk av midlertidige ansettelser, deltid og innleie av arbeidskraft. Dette gir usikkerhet for ansatte, sosial dumping og økt innslag av useriøse virksomheter. Adecco-skandalen ved Ammerudlunden sykehjem er bevis godt nok. Private barnehager, skoler og sykehjem har gått konkurs, og brukere har plutselig stått uten tilbud og ansatte uten jobb. Ansattes lønn og pensjoner skal ikke være salderingspost!

 • Byrådet vil fortsette å konkurranseutsette og overlater til andre å avsløre kritikkverdige forhold.

Vi vil ha et byråd som satser på gode offentlige tjenester, på flere hele og faste stillinger, og som bygger et seriøst arbeidsliv.