FREDSPRISINITIATIVET 2012 – EU INGEN VERDIG VINNER

Norges sosiale forum har tilsluttet seg Fredsprisinitiativet 2012.

Nobels fredspris for 2012 er tildelt EU. En viktig side av EUs utvikling de siste  rene handler om militarisering og opprustning. EUs medlemsland står for en tredjedel av verdens våpeneksport, er nest størst i klassen av militære forbrukere og omsetningen til enkelte EU-medlemmers våpenselskaper overgår utviklingslands nasjonale budsjetter.

Fredsprisinitiativet 2012 er en koalisjon av aktører fra norsk sivilsamfunn som stiller seg kritiske til tildelingen. Fredsprisen skal i hovedsak premiere aktører og organisasjoner som i løpet av det siste året har gjort mest for nedrustning og forbrødring. Vi mener EU er et politisk prosjekt som ikke oppfyller disse kravene. På bakgrunn av EUs flerfoldige militære dimensjoner, mener vi derfor at tildelingen er uverdig.

På bakgrunn av dette inviterer Fredsprisinitiativet 2012 alle interesserte aktører til å bli med på markering søndag 9. desember 2012 på Youngstorget i Oslo kl 16:00.

Det vil være appeller fra
Tomas Magnusson (president International Peace Bureau),
Finn Erik Thoresen (styreleder Norsk Folkehjelp),
Andrea Sjøvoll (leder PRESS – Redd Barna Ungdom),
Hedda B. Langemyr (leder Norges Fredsråd),
Heming Olaussen  (leder Nei til EU) som ordstyrer.

Videre blir det fakkeltog med parolefrihet fra Youngstorget til Eidsvolds plass og påfølgende kultursamling på Eilifs Landhandleri i kort avstand fra Eidsvolds plass ca kl 18:00.

Hovedparole: «EU 2012: Ingen verdig vinner / No peace prize for our time»
Politisk hovedgrunnlag for markeringen:

«En viktig side av EUs utvikling de siste årene handler om militarisering og opprustning. EU står for en tredjedel av verdens våpeneksport, er den nest største militære forbrukeren i verden – med en opprustning på 280 milliarder dollar, der Kina til sammenlikning bruker 143 milliarder. Omsetningen til enkelte av våpenselskapene overgår utviklingslands nasjonale budsjetter. I de økonomiske redningspakkene til blant annet Hellas er det en forutsetning at de vedlikeholder våpenimporten sin, en våpenimport de egentlig ikke har behov for. EU er tuftet på en visjon om å være en regional stormakt. Som for stormakter flest går det hånd i hånd med maktpolitikk og militær hevdelse. Det er derfor et paradoks å gi Nobels fredspris til en aktør hvor disse dimensjonene står så sentralt. Vi mener det rett og slett er urimelig å gi en nedrustningspris til en union som fremmer militær opprustning.»

Mange grunner til å protestere
Utover denne hovedtilnærmingen, ser vi for oss et parolegrunnlag som også kan ta opp i seg andre sider ved EUs praksis som ikke fremmer grunnlaget for fred. Dette inkluderer for eksempel EUs krisepolitikk, framveksten av arbeidsløshet, sosial nød og ekstremisme, EUs handelspolitikk overfor utviklingsland, EUs håndtering av flyktninger og asylsøkere gjennom Schengen-systemet, Frontex m.v. Vi ser for oss stor grad av parolefrihet, så lenge det er i overenstemmelse med den politiske plattformen og hovedparolene som bygger på denne.

Tilsluttede aktører
Tidligere Nobelprisvinner Mairead Maguire (1976),
Tidligere prisvinner International Peace Bureau (1910),
ATTAC Norge, ATTAC Island, ATTAC Europa,
Bestemødre for fred,
Rød Ungdom,
Senterungdommen,
Senterpartiet,
One People,
Ungdom mot EU,
Nei til EU,
Sosialistisk Ungdom,
Sosialistisk Venstreparti,
Rødt,
Revolusjonær Kommunistisk Ungdom,
Folkebevægelsen i Danmark,
Informasjonsarbeidere for fred,
Internasjonal kvinneliga for fred (IKFF),
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG),
Norges Sosiale Forum,
LO Oslo,
Demokratisk Europa (DK),
Oslo Grafiske Fagforening,
PRESS – Redd Barna Ungdom,
Motmakt,
Självständighetspartiet (Finland),
Kvinnor för fred (Sverige),
Kvinnor för fred (Finland),
Kommunistisk Plattform (KPml),
Nei til nye NATO,
Norges Fredslag,
Norges Fredsråd

For mer informasjon: Les mer på Norges fredsråds sine hjemmesider
Eller kontakt Norges Fredsråd på inger@norgesfredsrad.no
Se også Facebooksiden til markeringen.

EN SAMFUNNSORIENTERT KONFERANSE OM ARBEID I HOTELLBRANSJEN

Sted: Auditorium 1, Eilert Sunds hus, Universitetet i Oslo
Tid: 14. juni 2012, 09:00-14:0

Velkommen til konferanse den 14. juni om hotellarbeidsplasser i endring, viktige spørsmålene er effektene av utsetting og innleie av arbeidskraft, innvandrering i arbeidslivet og den ”norske modellen”.

Dette er avslutningskonferansen for forskningsprosjektet ”Industrial relations under global stress”. Prosjektet er gjennomført av forskere ved NIBR, AFI og Universitetet i Oslo med finansiering av Forskningsrådets program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).

Før lunsj vil resultater fra prosjektet presenteres. Disse inkluderer en spørreundersøkelse på hotellarbeidsplasser i Oslo og Akershus, flere casestudier og intervjuer på arbeidsplasser, og med bedriftsledelse, tillitsvalgte og med arbeidslivets parter.

Noen av de viktige spørsmålene vi vil belyse er effektene av utsetting og innleie av arbeidskraft i bransjen, innvandreres rolle på hotellarbeidsplasser, og hvordan den ”norske modellen” for arbeidslivet blir utfordret i en globalisert bransje.

Etter lunsj vil vi fokusere på organisering av hotellarbeidere, i Norge og i utlandet. Engelskspråklige presentasjoner fra representanter for fagforeninger i Toronto, Dublin og London, samt erfaringer fra organisering på hoteller i Oslo, vil danne grunnlaget for en diskusjon av hvordan store, multikulturelle og fragmenterte arbeidsplasser kan gi arbeidere representasjon og medbestemmelse på arbeidsplassen.


PROGRAM

08.30 Kaffe/te

09:00 VELKOMMEN m/diktlesning av Jenny Wrangborg (poet og hotellarbeider)

09:30 KONKURRANSEPRESS OG BRANSJESTRATEGIER v/forskere fra prosjektet

10:00 FRAGMENTERTE OG FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER

10:40 UTFORDRINGER FOR DEN NORSKE MODELLEN

11:00 KOMMENTARER fra Arbeidsdepartementet, Fellesforbundet, NHO Reiseliv, m.fler.

11:30 LUNSJ

12:30 UNION EXPERIENCES IN URBAN HOTEL LABOUR MARKETS w/representatives from Toronto, Dublin, London and Oslo

14:00 SLUTT

Påmelding til konferansekoordinator Nina Skranefjell nina.skranefjell@gmail.com
Meld i fra om du ønsker å delta på lunsj.

Prosjektets hjemmeside